Enviromentálna politika

Environmentálna politika. Termet S.A., ako výrobca plynových vykurovacích zariadení   a výrobkov z obnoviteľných zdrojov energie – podporuje svojou činnosťou ochranu životného prostredia vo všetkých fázach realizácie výrobkov na trh – od projektovania, cez výrobu a predaj a tým  deklaruje, že je spoločnosťou šetrnou k životnému prostrediu.

Vedenie spoločnosti Termet S.A. si je vedomé vplyvu svojej činnosti a snaží sa mať pozitívny vplyv na životné prostredie, v ktorom pôsobí, a zmierňovať zmeny  vyplývajúce z hospodárskej činnosti spoločnosti. Domnieva sa, že dôležitým prvkom stratégie firmy je ochrana životného prostredia a riadi sa – v rámci svojich činností – princípom trvalo udržateľného rozvoja.

Na dosiahnutie týchto cieľov Termet S.A. sa zaväzuje k trvalému zníženiu negatívneho dopadu na životné prostredie prostredníctvom rozvoja spoločnosti založenej na:

  1. Vykonávaní činností v súlade s požiadavkami právnych predpisov a ďalších požiadaviek týkajúcich sa ochrany životného prostredia,
  2. Prevencií znečisťovania,
  3. Racionálnom využívaní prírodných zdrojov,
  4. Správnom nakladaní s odpadmi a ich triedením,
  5. Monitorovacích procesov súvisiacich s dopadom na životné prostredie podnikania na životné prostredie, v ktorom pôsobí,
  6. Riadení environmentálnych procesov, s osobitným dôrazom na významné aspekty týchto procesov,
  7. Neustále zlepšovanie vedomostí a povedomia všetkých tímov spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

Vedenie spoločnosti Termet S.A. zabezpečuje vykonávanie politiky životného prostredia a zaväzuje vedúce kádre a všetkých zamestnancov spoločnosti, aby rešpektovali závery o tejto veci a neustále zlepšovali efektívnosť systému environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001.